L'udove plastiky

L'udove plastiky

32100568
Добавить в корзину
Описание
Umelecka rec, ktorou dnes ludove drevene figuralne skulptury k nam novona, je vysledmcou starocneho prerastania umeleckych nazorov a technologickych postupov profesionalnych umelcov a umelcov-amaterov, je vyslednicou prelfnania dobovych a tradicnych nazorov na figuralnu tvorbu, je ukazkou zapasu pohanskeho kultu s kultom kresdanskym. Zlozity proces zavisel od mnohych cinite-Tov, z ktorych rozhodujuce boli nazory a potreby tradiciou vcdeneho kolektivu a ludoveho tvorcu v nom. Nemenej dolezite boli ikonograficke predpisy vierouky. Vzfah tychto kom-ponentov, urcujucich charakter ludovych drevenych plastik so sakralnou tematikou, bol v priebehu dejin dramaticky. Jednou z vyslednic tohto zapasu je aj podoba ludovych plastik a ich zaclenenie do zivota. Ich typickosf a umelecky charakter nemozno uplne pochopif bez poznania iilohy, ktoru mali v prostredi, pre ktore boli stvarnene, ale ani bez poznania ich vzfahu к profesionalnemu umeniu, v ktorom existuju mnohe ich predlohy. V celom tomto procese vsak ich umelecka hodnota, ktoru dnes chapeme ako prvoradu, nebola vzdy urcujucou, ale iba jednou zo zloziek podriadenych ich hlavnej kultovej ulohe. Pochopif ich umelecku hodnotu a urciti vzt'ah dnesneho moderneho cloveka к nim nemozno, prirodzene, len ich formalnym rozborom, ale prave na zaklade ich vnutornej analyzy i vzt'ahov, ktore mali к svojmu okoliu, tvorcovi i cirkvi, ktora ich zakladne iko­nograficke podoby predurcila.